VVCCHeader.jpg

Informatie van de FIVA - Charter van Turijn

  De onderstaande tekst is de vertaling in het Nederlands gebaseerd op de oorspronkelijke Engelse tekst en de officiële Franse tekst. Vertaling Luc Van Roost.

INLEIDING

   De "Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA)" is de wereldfederatie van de clubs van historische voertuigen. Zij ondersteunt en moedigt op een verantwoordelijke wijze de preservatie en het gebruik van historische voertuigen aan, die een belangrijk deel uitmaken van ons technisch en cultureel patrimonium. De historische voertuigen zijn als transportmiddel belangrijk, als getuigen van hun tijdperk, van de technische evolutie en vooral voor hun invloed op de maatschappij.

   Het huidige Charter betreft de voertuigen met mechanische aandrijving voor op de weg en vervoer over land met uitsluiting van spoorwegvervoer. Een voertuig wordt beschouwd als historisch als het conform is met het Charter en de door de FIVA vastgelegde definities. Het Charter kan betrekking hebben op gebouwen en uitrustingen verwant aan historische voertuigen en hun gebruik zoals fabrieken, benzinestations, wegen of racecircuits.

   Dit Charter is goedgekeurd door de FIVA om richtlijnen te geven betreffende het nemen van beslissingen en interventies om de historische voertuigen te veilig te stellen. Het Charter van Turijn verzamelt de leidende beginselen betreffende gebruik, onderhoud, conservering, restauratie en herstelling van historische voertuigen. Dit Charter is gebaseerd op het Charter van Venetië van de UNESCO (1964), op het Charter van Barcelona (2003, historische boten) en op het Charter van Riga (2005, historische spoorvoertuigen) en inspireert zich daarop.

CHARTER

Artikel 1, Doel - Het doel van dit Charter is het preserveren en beschermen van de geschiedenis van de voertuigen met inbegrip van mechanische kenmerken, de vorm, hun functies en hun gedocumenteerde geschiedenis evenals hun veelvuldige contacten met de samenleving en sociale milieus.
   Om de preservatie en gebruik van de historische voertuigen op de openbare weg te begrijpen, te waarderen en veilig te stellen moet men beroep doen op onderzoeksmethoden, op de beschikbare wetenschappelijke, historische en technische kennis en de organisaties en gespecialiseerde ondernemingen in deze sector er bij betrekken.

Artikel 2, Toekomst - De preservatie, de restauratie en gelijkaardige werkzaamheden beogen het behoud van de historische voertuigen als technische voorwerpen en als getuigen van de historie en cultuur van het transport. Het is absoluut noodzakelijk de methoden, de materiaalkennis en de werkmethoden door de geven aan de volgende generaties. Wij hebben ook als doel de specifieke kennis, de deskundigheid en de vaardigheden met betrekking tot de constructie en gebruik van zulke voertuigen te bewaren.

Artikel 3, Onderhoud - Een constant en duurzaam onderhoud is essentieel voor het voortbestaan van de historische voertuigen. Het gebruik van de historische voertuigen, met inbegrip van gebruik op de openbare weg, is belangrijk voor de preservering er van. Het is de enige manier om de traditionele kennis betreffende het rijden en onderhoud goed te begrijpen en over te dragen aan toekomstige generaties.

Artikel 4, Positionering - Het is heilzaam voor de preservatie van de historische voertuigen dat zij integraal deel uitmaken van het publieke leven en dat zij waargenomen worden als elementen van ons cultureel patrimonium. Het is belangrijk en wenselijk dat zij gebruikt worden.
   In ieder geval zouden de historische voertuigen om ze kunnen te gebruiken niet meer dan noodzakelijk mogen gewijzigd worden. Onvermijdbare wijzigingen zouden niet mogen botsen met de historische substantie. Uit principe zouden de mechaniek en het uiterlijk uit die periode bewaard moeten blijven.

Artikel 5, Werkwijzen - De preservatie van historische voertuigen kan interventies of restauraties van min of meer grote omvang nodig hebben. Preservatie van een voertuig betekent de zorg ervoor dragen en de achteruitgang of beschadiging ervan verhinderen, waardoor de huidige conditie, de individuele kwaliteit en de herinneringswaarde van het historisch voertuig of object bewaard blijven.
   Een historisch voertuig conserveren omvat alle handelingen om het voertuig of object te beveiligen en te stabiliseren zonder de historische substantie, de onderdelen en materialen te wijzigen. De behandeling om te conserveren mag de historische waarde van het object of de documentaire waarde van de materialen niet in gevaar brengen. Men moet alleen de achteruitgang voorkomen of tenminste de achteruitgang vertragen. Meestal zijn zulke maatregelen niet zichtbaar aan de buitenkant.
   De restauratie van een historisch voertuig bestaat uit het vervangen van onderdelen of ontbrekende delen met het doel het voertuig in een vroegere staat te tonen en gaat verder dan conservering. De gerestaureerde onderdelen zouden discreet moeten vermengen met het historisch materiaal, maar onderscheidbaar blijven bij nader onderzoek. Dit verschilt van de reparatie (herstelling), die staat voor aanpassing, opknapping of vervanging van bestaande of ontbrekende onderdelen. De reparatie maakt een voertuig opnieuw functioneel en houdt niet noodzakelijk rekening met de authentieke substantie.
   De preservatie, de conservatie en de restauratie zijn gespecialiseerde werkwijzen met het doel het bewaren en uitstallen van de mechanische, esthetische, functionele, sociale en historische waarden van het voertuig. Deze drie werkwijzen hebben als doel het origineel ontwerp en de historische achtergrond van het individuele voertuig te begrijpen en er rekening mee te houden. Zij zouden moeten gebaseerd zijn op respect voor de individuele historiek en de informatie van de originele documenten.

Artikel 6, Historie - Alle veranderingen en wijzigingen aangebracht aan een voertuig tijdens zijn normale levensduur die zijn initiële toestand hebben gewijzigd zijn getuigen van de geschiedenis van de auto en zouden dan als zodanig moeten gepreserveerd worden. Het is dus niet nodig een historisch voertuig te restaureren met het doel het voertuig terug het uitzicht en mechanische kenmerken te geven van het bouwjaar.
   Een restauratie, die een voertuig terug zijn uiterlijk van een bepaalde periode wil geven, zou alleen maar uitgevoerd mogen worden na een diepgaande studie van historische documenten of een nauwgezette planning. De onderdelen en wisselstukken die historische onderdelen vervangen zouden eenvoudig en duurzaam gemarkeerd moeten worden om ze van de historische onderdelen te onderscheiden.
   Wat de vervangen onderdelen betreft, beveelt de FIVA het markeersysteem aan in Bijlage 1 van dit Charter.

Artikel 7, Nauwkeurigheid - Wanneer men een historisch voertuig restaureert moet men de correcte materialen en werkmethoden voorrang geven, behalve wanneer deze materialen of werkmethoden niet langer kunnen gebruikt worden om veiligheidsredenen, niet beschikbaar zijn of wettelijk verboden zijn.
   Vooral bij de conservering van historische substantie lopen traditionele materialen het risico niet geschikt te zijn. Zoals elders in de restauratiewereld mogen dan moderne materialen en werkmethoden gebruikt worden, op voorwaarde dat in experimenten bewezen is dat ze geschikt en duurzaam zijn of in de praktijk getest.

Artikel 8, Aspect - Elke wijziging aangebracht aan een historisch voertuig na zijn normale levensduur zou discreet geïntegreerd moeten zijn en de originele structuur en het origineel uiterlijk respecteren. Dergelijke wijzigingen zouden omkeerbaar moeten zijn. Het is aanbevolen dat alle belangrijke verwijderde originele onderdelen bij het voertuig bewaard worden voor eventueel later gebruik en om te dienen als referentie voor hun originele structuur en fabricagemethode.

Artikel 9, Planning - De werkzaamheden die uitgevoerd worden op een historisch voertuig moeten systematisch gepland worden en behoorlijk gedocumenteerd zijn. Deze documenten moeten bij het voertuig bewaard blijven.

Artikel 10, Archieven - De personen, instellingen en organisaties die deelgenomen hebben aan de preservatie, de conservatie, de restauratie, de herstelling en het functioneren van de historische voertuigen zouden maatregelen moeten nemen om hun documenten en archieven te beschermen.

Artikel 11, Status - De instellingen die zich bezig houden met de conservatie en de overdracht van kennis of de nodige vaardigheden voor de preservatie en goede werking van de historische voertuigen zouden moeten erkend worden door de internationale en nationale overheden als cultureel erfgoed en culturele instellingen.
   De archieven, te weten de documenten, tekeningen, foto’s of andere media en kunstvoorwerpen in verband met historische voertuigen, zouden beschouwd moeten worden als deel van het cultureel patrimonium.

Bijlage 1: Voorgesteld markeersysteem
Het systeem gebruikt de volgende letters voor een permanente markering:
  - NB (newly built) = “recent gemaakt” (een copy die zo dicht mogelijk het origineel benadert wat betreft de vorm, de materialen en de merktekens, rechtstreeks gereproduceerd uitgaande van een officieel origineel)
  - FR (free reconstruction) = “vrije reconstructie” (vrije reconstructie zonder beroep te doen op een historisch model wat betreft de vorm, de materialen en de techniek. Het onderdeel vervult de mechanische functie van het vervangen onderdeel)
  - CS (conservational stabilisation)= “conservering door stabilisatie” (een structurele versterking toegevoegd om de historische substantie te stabiliseren).
Wij bevelen aan om het jaartal van de restauratie of de fabricage van het onderdeel aan te brengen na de code met twee letters.

Werkgroep Charter van Turijn / Culturele commissie van de FIVA:
Thomas Kohler, Gundula Tutt, Rainer Hindrischedt, Mario De Rosa, Alfieri Maserati, Stefan Musfeld & Mark Gessler

Franse vertaling door de FIVA.
Herziening door de werkgroep Charter van Turijn: René Berset et Prof. Volker Schaible