VVCCHeader.jpg

BFOV - Belgische Federatie voor Oude Voertuigen
Waals Gewest - Periodieke oldtimerkeuring vanaf 31 mei 2018   Datum: 31-05-2018

De Waalse regering heeft een gunstigere beslissing genomen inzake de periodieke keuring voor oldtimers.

   Europa nam de beslissing om in alle lidstaten een periodieke keuring in te voeren voor alle voertuigen die zich op de openbare weg bevinden, de oldtimers inbegrepen. De aangepaste Waalse tekst is het gevolg van de Europese Richtlijn 2014/45.
   Ter herinnering, de technische controle is bedoeld om de vitale veiligheidsorganen te controleren en om na te gaan of de voertuigen geen gebreken vertonen die de veiligheid van de bestuurders en van derden in gevaar zouden kunnen brengen. De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) en de verschillende keuringcentra werden geraadpleegd in het kader van deze beslissing.

Welke Periodiciteit?

Voorwaarden. Periodiciteit technische keuring.
Voertuigen tussen de 4 en 30 jaar oud. Ieder jaar of om de 2 jaar indien het voertuig jonger is dan 6 jaar, minder dan 100.000 km gereden heeft en indien de laatste keuring geleid heeft tot een groene keuringskaart.
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 30 jaar geleden en ingeschreven met een gewone nummerplaat. Ieder jaar.
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 30 jaar geleden en ingeschreven met een O-nummerplaat. Om de 2 jaar.
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 30 jaar geleden en ingeschreven met een O-nummerplaat en die een historisch karakter vertoont. Vrijgesteld van de periodieke technische keuring.
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 50 jaar geleden en ingeschreven met een O-nummerplaat. Vrijgesteld van de periodieke technische keuring.

   De regels zijn in Wallonië gunstiger dan in Vlaanderen. Waarschijnlijk zullen veel vlamingen niet blij zijn met de nieuwe vlaamse regels waar de BFOV al mee bezig was vanaf 2008! Meer informatie over de waalse regels staat op de website van de BFOV.


Vlaams Gewest - Periodieke oldtimerkeuring vanaf 20 mei 2018   Datum: 19-05-2018

Inleiding

   Zoals we reeds lang aangekondigd hebben, zal in Vlaanderen vanaf 20 mei 2018 de periodieke keuring voor oldtimers ingevoerd worden. Wallonië en Brussel volgen eerstdaags van zodra de publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde.
   De onderhandelingen met de drie Gewesten waren niet simpel, maar we zijn tevreden met het resultaat. Oorspronkelijk dienden alle oldtimers vanaf 30 jaar oud om de twee jaar naar de keuring te gaan maar we hielden voet bij stuk om de oldtimers van meer dan 50 jaar een langere periodiciteit toe te kennen. Velen zullen zich afvragen waarom we niet voor een totale uitzondering gegaan zijn.
   Sinds 2008 zijn we voorstander van een periodieke keuring en onze eerder georganiseerde vrije keuringsdagen hebben uitgewezen dat heel wat oldtimers (+/- 70 %) zowel kleine als grote gebreken vertoonden die de veiligheid van de eigenaar en deze van derden in het gedrang zouden kunnen brengen. Door deze periodieke keuring in te voeren, zullen we meer verkeersveilige oldtimers krijgen, dit zal het imago van de echte oldtimerliefhebber alleen maar ten goede komen. Hierdoor zullen we onze hobby naar de toekomst toe nog lang kunnen uitoefenen.
Hieronder vindt u alle antwoorden op uw vragen.

Wettelijke basis

1. Omzetting van de Europese Richtlijn 2014/45/EU in Belgisch recht.
2. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot wijziging van het KB van 15-03-1968

Toepassingsgebied

De volgende voertuigen zijn onderworpen aan deze nieuwe reglementering:
- Voertuigen die sedert meer dan vijfentwintig jaar in gebruik zijn genomen en die ingeschreven zijn onder een van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, §2 van het   ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (een ‘O’-plaat of een gepersonaliseerde kentekenplaat met een vignet ‘O’).
- De wedstrijdvoertuigen ingeschreven onder een O-plaat van de categorie 1 (toegelaten tot het normale verkeer).
Welke voertuigen zijn niet onderworpen aan de periodieke keuring, maar wel aan de keuring voor inschrijving?
- landbouw- en bosbouwtrekkers die minder snel rijden dan 40 km/u.
- voertuigen voor traag vervoer en voertuigen met rupsbanden.
Uitzondering: De wedstrijdvoertuigen van de categorie 2 (verboden tot het normale verkeer) worden uitgesloten. Een wedstrijdvoertuig categorie 2 kan niet als oldtimer worden ingeschreven.

Het gebruik van de oldtimer

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan het gebruik van de oldtimer, namelijk:
De voertuigen ingeschreven onder O-plaat mogen niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden - commercieel en professioneel gebruik
- woon-werk verkeer en woon-schoolverkeer
- bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
- gebruik als werktuigmiddel, alsook interventieopdrachten
Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:
- oldtimermanifestaties
- proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig

Wat verandert er vanaf 20 mei 2018?

a) Keuring voor inschrijving:
  Geen wijzigingen want elke oldtimer die ingeschreven of heringeschreven dient te worden moet nog steeds naar de keuring gaan.
b) Periodieke keuring:
  Vóór 20 mei 2018 werden oldtimers enkel vóór de (her)inschrijving onder een O-kentekenplaat aan een technische keuring onderworpen en was een beperkter aantal bepalingen in verband met de technische keuring van toepassing op oldtimers. Vanaf 20 mei 2018 zijn oldtimers ook aan periodieke keuring onderwerpen (hierna benoemd als “periodieke oldtimerkeuring”). Voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden, blijven vrijgesteld van deze periodieke oldtimerkeuring. Deze voertuigen blijven weliswaar onderworpen aan keuring voor (her)inschrijving onder ‘O’-plaat.

Periodiciteit
Er zijn drie mogelijke situaties, al naargelang de leeftijd van het voertuig.
1. Voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat: vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar.
   Deze voertuigen zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring en volgen de periodiciteit die geldt voor voertuigen ingeschreven onder ‘gewone’ kentekenplaat. Bijvoorbeeld een personenwagen zal jaarlijks onderworpen worden aan de periodieke oldtimerkeuring.
2. Voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat: vanaf 30 jaar en tot 50 jaar.
   Deze voertuigen zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit van twee jaar.
3. Voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat: ouder dan 50 jaar.
   Deze voertuigen zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit van vijf jaar. Opgelet: de hierboven beschreven periodiciteiten kunnen worden ingekort naar aanleiding van het uitvoeren van specifieke keuringen (bv. geldigheid reservoir LPG,…).

Tarieven
De tarieven die ook van toepassing zijn bij de keuring van voertuigen onder ‘gewone’ kentekenplaat worden ook toegepast voor voertuigen onder ‘O’-plaat.

Overgangsmaatregelen
Uw voertuig werd vóór 20 mei 2018 ingeschreven onder ‘O’-plaat. Wanneer moet u zich aanbieden voor de periodieke oldtimerkeuring?
   Er werd een overgangsperiode ingevoerd voor de voertuigen die op dit moment reeds ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat, met uitzondering van voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden. Deze voertuigen zijn op dit moment immers niet onderworpen aan de periodieke technische keuring.
Deze overgangsbepaling geeft aan wanneer deze voertuigen zich voor het eerst ter keuring moeten aanbieden.
Groep 1 - Voertuigen onder ‘O’-plaat 25 – 30 jaar:
   De voertuigen die op 20 mei 2018 minder dan dertig jaar geleden in verkeer zijn gesteld, moeten zich aanbieden in 2019. Dit moet gebeuren vóór de dag in 2019 waarop het voertuig een jaar ouder wordt, te rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling. Voorbeeld : uw oldtimer werd voor de eerste maal ingeschreven op 21 juni 1990. U dient zich aan te bieden voor 21 juni 2019.
Groep 2 - Voertuigen onder ‘O’-plaat ≥ 30 jaar:
   De voertuigen die op 20 mei 2018 ten minste dertig jaar geleden in het verkeer zijn gesteld, moeten zich aanbieden in 2020. Dit moet gebeuren vóór de dag in 2020 waarop het voertuig een jaar ouder wordt, te rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling. Voorbeeld : uw oldtimer werd voor de eerste maal ingeschreven op 18 september 1978. U dient zich aan te bieden voor 18 september 2020.

Volgende principes worden toegepast:
   De vervaldatum op het keuringsbewijs zal de dag en maand zijn van de datum eerste inverkeerstelling (zie kentekenbewijs “datum eerste inschrijving”). Voertuigen kunnen vanaf 2 maand voor de vervaldatum aangeboden worden voor periodieke keuring met behoud van deze vervaldatum.
   Bij vroeger aanbieden (méér dan 2 maand voor de vervaldatum) wordt de vervaldatum vervroegd naar deze datum waarop het voertuig werd aangeboden. Later aanbieden heeft geen wijziging van de periodiciteit tot gevolg: de geldigheidsperiode van het keuringsbewijs begint dus ook te lopen vanaf dag/maand eerste inverkeerstelling. Later aanbieden heeft een toeslag laattijdige keuring tot gevolg. Het niet ontvangen van oproeping voor keuring is geen aanleiding om deze toeslag laattijdige keuring terug te vorderen.
   Indien u geen oproeping voor keuring heeft ontvangen, kan u dit melden via https://www.mow-contact.be/. Op die manier kan de oorzaak nagegaan worden, zodat u in de toekomst wel een oproeping kan ontvangen.
   Opgelet: Voor voertuigen die na 20 mei 2018 voor het eerst worden (her)ingeschreven onder ‘O’-plaat wordt de datum van laatste inschrijving (zie inschrijvingsbewijs) als referentiedatum genomen voor de periodieke keuring.

Overzichtstabel

Voertuig onder ‘O’-plaat (oldtimerstatuut)
Leeftijd voertuig (zie datum
eerste inverkeerstelling)
Voertuigcategorie Periodieke oldtimerkeuring vereist? Periodiciteit
   25 ≤ leeftijd < 30 jaar    M, N, O, T (Txb of T5 > 40 km/h)    Ja    Normale periodiciteit = jaarlijks
   25 ≤ leeftijd < 30 jaar    TL, Txa (< 40 km/u), C , R    Nee    Niet van toepassing
   30 ≤ leeftijd ≤ 50 jaar    M, N, O, T (Txb of T5 > 40 km/h)    Ja    2-jaarlijks
   30 ≤ leeftijd ≤ 50 jaar    TL, Txa (< 40 km/u), C , R    Nee    Niet van toepassing
   leeftijd > 50 jaar    M, N, O, T (Txb of T5 > 40 km/h)    Ja    5-jaarlijks
   leeftijd > 50 jaar    TL, Txa (< 40 km/u), C , R    Nee    Niet van toepassing

FAQ

   Hoogstwaarschijnlijk zal u nog een aantal vragen hebben omtrent deze nieuwe reglementering. Hieronder proberen we al een reeks antwoorden te geven op de meest gestelde vragen. De vragenlijst zal geregeld aangevuld worden met relevante vragen.
   Vanaf wanneer kan ik een O-plaat aanvragen?
Dit kan nog steeds vanaf de leeftijd van 25 jaar. Het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen werd niet gewijzigd.
   Welk voordeel heb ik nog als ik vanaf 25 jaar een O-plaat aanvraag?
Op gebied van keuring geen, want tot de leeftijd van 30 jaar blijft het voertuig (buiten de uitzonderingen hoger vermeld) onderworpen aan een jaarlijkse keuring. Enkel bij het bereiken van de leeftijd van 30 jaar hoeft u niet meer om te schakelen naar een andere nummerplaat wat u een aantal kosten bespaard.
   Geeft de O-plaat automatisch recht op de forfaitaire verkeersbelasting?
NEEN, de inschrijving, de keuring, de fiscaliteit zijn allemaal onderworpen aan verschillende reglementeringen die al eens kunnen verschillen van Gewest tot Gewest. Voor Vlaanderen genieten alle voertuigen van voor 01-01-1993 van de forfaitaire verkeersbelasting. De voertuigen voor de eerste maal ingeschreven vanaf 01-01-1993 moeten de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben, zie onze info via https://www.bfov-fbva.be/nl/veel-gestelde-vragen-faq/belastingen-op-oldtimers/.
   Ik heb een verzekering via MARSH voor een voertuig tussen 25 en 30 jaar oud, zal mijn premie veranderen?NEEN, we behouden onze huidige voorwaarden.
   Welke keuringstations zijn bevoegd om een oldtimerkeuring uit te voeren?
De keuring voor (her)inschrijving of periodieke keuring kan in elk keuringcentrum uitgevoerd worden. Ook voor ingevoerde oldtimers met het oog op de inschrijving kan in elk keuringcentrum uitgevoerd worden.
   Op welke manier zal de oldtimer gekeurd worden?
Samen met de GOCA en de Vlaamse Overheid heeft de BFOV gewerkt aan twee duidelijke instructies. Hieronder vindt u de links naar de respectievelijke documenten die we aanraden om grondig te lezen alvorens u naar de keuring gaat. Dit zal heel wat discussie en misverstanden vermijden met de controleur.
1. Algemene Instructie VO/MOW/INS.TK/2018-205. Deze instructie behandelt een aantal algemene principes voor de oldtimervoertuigen. Klik hier "VO-MOW-INS.TK-2018-205 (keuring van oldtimervoertuigen ingeschreven onder O- plaat).pdf" om dit document te raadplegen.
2. Bijlage A aan de Algemene Instructie VO/MOW/INS.TK/2018-205
Deze bijlage omvat een aantal bijlagen zoals bijvoorbeeld een voorbeeld van het attest bij vervanging van een motor, maar behandelt ook de manier van keuren voor alle te controleren punten. Klik hier "VO-MOW-INS.TK-2018-205 Bijlage (keuring van oldtimervoertuigen ingeschreven onder O- plaat)(2).pdf" om dit document te raadplegen.
   Wat als mijn oldtimer afgekeurd wordt?
Het kan best zijn dat er een afkeuring van de oldtimer gebeurt. Dit kan het gevolg zijn van een aantal gebreken die dringend hersteld moeten worden, maar ook omdat er eventueel twijfel ontstaat betreffende de originaliteit van het voertuig. De BFOV kan uiteraard niet oordelen of een voertuig al dan niet technisch in orde is maar kan zich bij onenigheid wel informeren. Hiervoor hebben we een speciaal document ontworpen dat u kan invullen en ons per email overmaken samen met de gevraagde documenten en foto's. Wij nemen dan contact op met de GOCA om snel een oplossing te vinden of om het dossier op de agenda te plaatsen van het overlegcomité waarin we als federatie advies uitbrengen.
   Uw mening telt!
We zijn er ons van bewust dat een kleine minderheid niet akkoord zal gaan met de invoering van de periodieke keuring. Toch zijn we de mening toegedaan dat het een belangrijke stap is in de richting van het behoud van onze hobby. Het staat u vrij om hieronder uw feedback te bezorgen of om een bijkomende vraag te stellen. Gezien de technische aspecten verzoeken we u om enkel dit formulier te gebruiken en niet te bellen naar ons secretariaat.

P.S. Dit formulier staat niet op de VVCC website. Indien nodig vind je het formulier bij de BFOV.


Technische keuring - Oldtimers - Nieuwe instructie   Datum: 24-04-2014

Dankzij het lobbywerk van de BFOV hebben we nu een vrij duidelijke instructie en hebben we de volgende doelstellingen bereikt: vermijden van onnodige discussies bij de keuring, wegwerken van onduidelijkheden, meer toegespitst op de originaliteit/leeftijd van het voertuig, bepalen van een sleepgewicht voor alle oldtimers, meer bijdragen aan de verkeersveiligheid en het imago van de oldtimers, meer toegespitst op de werking van de veiligheids- en bedieningsorganen van het voertuig dan op de originaliteit van deze onderdelen, wegwerken onduidelijkheid voor de interventievoertuigen die zich vanaf nu kunnen aanbieden zonder dat deze de zwaailichten en andere originele bestickering moeten verwijderen.

Meer informatie hier.


   

E-mail adres BFOV:  sec@bfov-fbva.be   Datum: 24-04-2014